ЛИЗИНГ

КРЕДИТ ЕНЕРГИЯ ПДФ Печат Е-мейл
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 
Безвъзмездна помощ
Безвъзмездна  помощ се предоставя в рамките на Програмата за енергийна ефективност в дома REECL, при условие, че е ползван целеви кредит от банка, която участва в тази програма.
При спазване на правилата и условията на Програмата REECL, домакинствата имат право да получат помощ в размер до 20% (при индивидуално участие) или до 30% (при групово участие) от главницата на кредита за проектиране, доставка и монтаж на енергоспестяващите мерки, като съответните плащания за всяка от приемливите мерки са в размер не по-голям от посочения в таблицата по-долу. Сумарно безвъзмездната помощ не може да надхвърля левовата равностойност на €2000 за едно домакинство.
 

Енергоспестяващи мерки в дома

Максимален размер на помощта в евро

Енергоефективна дограма

€350

Изолация на стени

€450

Изолация на покриви

€350

Изолация на подове

€350

Енергоефективни печки и котли на биомаса

€600

Слънчеви колектори за топла вода

€600

Енергоефективни газови котли

€600

Термопомпени агрегати за отопление и климатизация

€600

Проект за енергоспестяване в дома:

€2000

 
Кредитополучателите имат право да получат помощ в размер до 30%, когато те, като етажни собственици в многоетажна жилищна сграда, се сдружават и предприемат изпълнение на енергоспестяващи подобрения на цялата сграда, в която живеят, като необходимо и задължително условие е кредит по тази Програма да е ползван от поне 50% от домакинствата, отпуснат на всички от една и съща финансираща банка.
Кредитополучателят трябва да кандидатства за полагаемата помощ след успешно завършване на проекта за енергоспестяване, финасиран с потребителски заем от участваща банка, но не по-късно от 3 месеца след отпускане на заема.
Необходимо е да се попълнят подходящите формуляри за участие, за да се кандидатства за потребителски кредит и за безвъзмездна помощ по Програмата за енергийна ефективност в дома.
Формулярите за потребителски кредит са различни за всяка участваща банка. Молбата за потребителски кредит, придружена от типова оферта за енергоспестяващи прозорци и врати издадена от нашата фирма, трябва да бъде подадена в клон на участващите  банки , които са:
  • Българска пощенска банка
  • Булбанк
  • Банка ДСК
  • ПроКредт банк
  • Райфайзен банк
  • Обединена българска банка
След успешно завършване на енергоспестяващия проект, кредитополучателите трябва да разпечатат и попълнят Формуляра за безвъзмездна помощ , който се подава в клона на финансиращата банка, задено с протокол за извършени работи и оригинална фактура издадени от нашата фирма, които съдържат : дата, име и адрес на доставчика или монтажника; техническа спесификация, чертежи и цена на монтираните предварително одобрени материали и съоръжения; име и адрес на кредитополучателя и състояние на плащането на фактурата. Безвъзмездната помощ се изплаща, при условие, че са спазени правилата и условията на Програмата за енергийна ефективност в дома, които са изложени във формулярите за потребителски кредит и за безвъзмезна помощ.
Ако имате нужда от повече информация относно попълването на формулярите за потребителски кредити и за безвъзмездната помощ по тази програма можете да посетите интернет страницата на програмата REECL -  http://www.reecl.org/